Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:
Goedkoopstehorren.nl
Buys Ballotstraat 6
7131 PN Lichtenvoorde
Nederland
Telefoon: 06-54656094
KvK: 09106827

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop van Goedkoopstehorren.nl gevestigd te Lichtenvoorde. Tevens zijn op alle werk en/of van koop of verkoop met de handelsnaam Goedkoopstehorren.nl de hieronder genoemde algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
Goedkoopstehorren.nl zal verder worden genoemd als ondernemer. De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover gekomen het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen/wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de ondernemer bindend.
ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1.Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden ect. van de ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgesteld in een volledige omschrijving, al dat niet vergezeld van één of meerdere tekeningen. Laatst gemelde omschrijving/tekening (en) dient tegelijkertijd met eerst gemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn.
2. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de ondernemer het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de ondernemer gerechtigheid deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de ondernemer en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de ondernemer gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
2B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op korte termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De ondernemer is bevoegd ter uitvoering van het overeen gekomen derden in te schakelen.
ARTIKEL 4: LEVERING/VERICHTE WERKZAAMHEDEN
1. Levering geschiedt niet franco. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering/beëindiging van de werkzaamheden dient de ondernemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt de ondernemer zich, nadat hij de wederpartij in gebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken/materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, dan wel te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.
4. Levering geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
5. De ondernemer is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 5 VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
1. Wanneer de levering of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de ondernemer niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de ondernemer gerechtigd de daaruit voorvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien tijdens de uitvoering van de door de ondernemer aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan de ondernemer niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de ondernemer het recht te vorderen dat de aan de ondernemer verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De ondernemer heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de ondernemer verrichte werkzaamheden.
3. Alle onkosten welke door de ondernemer worden gemaakt op verzoek van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6: TRANSPORT
ARTIKEL 6: TRANSPORT
1 Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de ondernemer te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij.
2 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
3 De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.
4 Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de ondernemer, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 4.

ARTIKEL 7: RECLAMES/RETOURZENDINGEN
1 De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van de ondernemer te worden gebracht. Zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging. Overige reclames, ook terzake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken door de ondernemer te worden gemeld.
2 Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de ondernemer kenbaar is gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
3 Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De ondernemer dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
4 Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van de ondernemer indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigt. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de ondernemer indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de ondernemer te bepalen wijze.
5 Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of ver- werkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
6 In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
1 De ondernemer wijdt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaart geen enkele aansprakelijkheid van schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voorzover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de ondernemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
2 Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal en/of fabricatiefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de ondernemer zich die zaken kosteloos te vervangen. Indien een product is ingebouwd zullen de kosten voor het ombouwen niet worden vergoed. De ondernemer staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
3 Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van de ondernemer – uit welken hoofden ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
4A In alle gevallen is de termijn waarbinnen de ondernemer tot vergoeding van producten kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
4B Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.
5 Zo door de ondernemer geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
6 De wederpartij verliest diens rechten jegens de ondernemer, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de ondernemer tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover:
-A voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de ondernemer strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag dient te gebeuren in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
-B voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.
-C voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de ondernemer zijn verschaft en/of voorgeschreven.

ARTIKEL 9: BETALING
1 Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum, ook indien conform artikel 4 niet kan worden geleverd, netto contact te geschieden.
2 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 3% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist
b. zal de wederpartij aan de ondernemer een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform artikel 6: 119/120 B.W., vermeerderd met 8% zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
c. indien de wederpartij na door de ondernemer te zijn gemaand, gedurende een door de ondernemer te bepalen termijn, verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitenrechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvrage, voor rekening van de wederpartij. Laatstgenoemde zal terzake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in verzuim zijn geldt.
3 Ter keuze van de ondernemer kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4 Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de ondernemer bevoegd de nakoming van jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de ondernemer het redelijke vermoeden heeft dat er reden zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds te afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 10: VERREKENING
Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen tegen de ondernemer heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering (en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 11: EINGEDOM ONTWERPEN
1 De ondernemer is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom terzake inhoud en vorm van rapporteren, tekeningen, ontwerpen, software modellen en dergelijke.
2 Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de ondernemer verschuldigde, komt aan de wederpartij terzake het voorgaande een gebruikrecht toe.

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1 De ondernemer behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen terzake, eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2 Ingeval de ondernemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de ondernemer vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3 De wederpartij is verplicht de ondernemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 13: PAND/WARRANTAGE
De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De ondernemer kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de ondernemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de ondernemer gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 15: WANPRESTATIE/VERZUIM
1 Ingeval nakoming van datgene waartoe de ondernemer krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de ondernemer gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem bepalen redelijk termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de ondernemer tot aan dat moment te voldoen.
2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de ondernemer, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3 Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de ondernemer in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar hoofde van enigerlei contact aan de ondernemer verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

ARTIKEL 16: ANNULERING/ONTBINDING
1 De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.
2 Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de ondernemer daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de ondernemer, naast vergoeding van ten minste 20% van de koopsom (aanneemsom), verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de ondernemer terzake.
3 Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1 Op de tussen de ondernemer en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.
2 Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter te Zutphen, zij het dat de ondernemer de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de wederpartij woont en\of is gevestigd.
3 Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de ondernemer aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de Rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde Rechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 Goedkoopste Horren | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel